งานสัมมนา ย้อนกลับ
กลยุทธ์สู่ความสำเร็จSMEsไทย
19 พ.ย. 2558

ชื่องาน :กลยุทธความสำเร็จธุรกิจ SMEs กรุงเทพฯ
ลักษณะงาน :งานสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs กรุงเทพฯ
เวลา และ สถานที่ :  
วันที่ 16 กันยายน 2551  เวลา 8.00 - 17.00 น.
ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10400    
วัตถุประสงค์ :เพื่อจะเอื้อประโยชน์สุงสุดให้กับผู้ประกอบการ SMEs กรุงเทพซึ่ง มีอยู่จำนวนมากมาย ได้นำความรุ้และประสบการณ์ จากการสัมมนา สามารถนำไปใช้พัฒนา ธุรกิจของตนให้เกิดความแข็งแกร่งมั่นคง เป็นรากฐานเศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป
ผู้เข้าร่วมสัมมนา :    จำนวน 400 ท่าน
วิทยากรภายในงาน :    
1.ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.คุณเบญพร กำเพ็ชร ตรีคันธา ผู้จัดการผ่ายการตลาดและธุรกิจกลุ่มลูกค้า SMEs บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิช จำกัด (มหาชน) AIS
3.ดร. วันทนีย์  จองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
4.นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์ กรรมการผุ้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
5.ดร. สุชาติ  ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตนีว่าการกระทรวงการคลัง
6.ร.ต.อ.ดร. นิติภูมิ  นวรัตน์  อดีต สว. และคอลัมนิสต์ชื่อดัง
เป็นต้น

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท