งานสัมมนา ย้อนกลับ
งานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
19 พ.ย. 2558

โครงการสัมมนา

เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : โอกาสของผู้ประกอบการไทย

ความเป็นมา

มูลนิธิเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้มีความรู้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีและการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ในโอกาสที่ประชาคมเศรษฐกิจกิจอาเซียน จะมีผลอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2558 ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกด้วยนั้น มูลนิธิเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม พิจารณาเห็นว่าหากผู้ประกอบการและประชาชนไทยไม่ทราบเรื่องนี้ อาจทำให้เสียโอกาสในการปรับตัวเพื่อรองรับกฎ กติกา ที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับเป็นนโยบายของรัฐมนตรี ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ได้มีการเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  จึงสนับสนุนให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ได้ทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกด้วย จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : โอกาสของผู้ประกอบการไทย”วันพฤหัสบดี ที่ 9  มิถุนายน 2554 ที่จังหวัดสงขลา

 

วัตถุประสงค์

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การบริการ การค้า การเงิน และการลงทุน
  2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมได้เตรียมตัวและปรับตัวได้ทันก่อนที่การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลในปี 2558
  3. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ได้รับทราบและเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  4. ให้มูลนิธิเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจไทยและผู้สนใจ

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมสัมมนาในจังหวัดสงขลา จำนวน ประมาณ 300 คน ประกอบด้วย

  1. ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
  2. ลูกจ้าง พนักงาน ข้าราชการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น
  3. ประชาชนผู้สนใจ

 

วิธีดำเนินการ

การสัมมนาประกอบด้วย การบรรยาย การเสวนา และ การตอบคำถาม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้ร่วมเสวนา วิทยากร

 

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน  2554  เวลา  08.30 - 16.30 น.

สถานที่ ห้องตะกั่วป่า โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

มูลนิธิเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม

การประเมินผล

ประเมินผลผู้เข้าร่วมสัมมนา ตามแบบประเมินที่จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดสัมมนา

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดสัมมนาครั้งนี้ คาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนา

  1. จะได้รับความรู้จากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และภาคธุรกิจจะได้เตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี 2558
  2. ได้ความรู้และเรียนรู้จากประสบการณ์ของนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุน หรือ ทำธุรกิจในประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน
วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท