งานสัมมนา ย้อนกลับ
งานพลังงานทดแทน
19 พ.ย. 2558

ชื่อโครงการ ที่ดินเกษตรกรรมเพื่อพืชเศรษฐกิจ

 

วัตถุประสงค์ -  สร้างแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินประเภทที่ดินว่าง / เกษตรกรรม

-  เพิ่มเครื่องมือในการขายทรัพย์เฉพาะประเภทที่ดินเปล่า / เกษตรกรรมให้มีสภาพคล่องในการจำหน่าย

 

กลุ่มเป้าหมาย 1.  กลุ่มเกษตรกรรายย่อย (S)

2.  กลุ่มนักลงทุนทั่วไป   (M)

3. กลุ่มนักทุนอุตสาหกรรมการเกษตร / นักลงทุนรายใหญ่ (L)

 

การวิเคราะห์ SWOT

จุดแข็ง (Strengths)

-    ทรัพย์สินมีหลายๆ ทำเล และเนื้อที่แตกต่างกันสามารถสนองความต้องการได้ทุกระดับ

-   สามารถกำหนดราคาขายให้แข่งขันกับตลาดปกติได้

-     ช่องทางการจำหน่ายผ่านสาขาที่ครอบคลุมทุกภาค ทำให้สามารถให้บริการได้ทั่วถึงโดยเฉพาะผู้ซื้อในพื้นที่

-     มีข้อมูลสนับสนุน / คู่มือในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นฐานความรู้ให้กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย

 

จุดอ่อน (Weaknesses)

-    ผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีเครือข่ายในการปลูกพืชชนิดเดียวกันเพื่อสร้างตลาดและกำหนดราคาของตน

 

โอกาส (Opportunities)

-   สร้างอำนาจการซื้อให้กับลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่

-  พืชเศรษฐกิจเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะ กลุ่มพืชพลังงานทดแทน

-   นโยบายภาครัฐที่มีการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน

-    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานมีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิง

 

อุปสรรค (Threats)

-    ความอ่อนไหวของราคาพืชเกษตรกรรมขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐและตลาดพ่อค้าคนกลาง

-    ความแปรปรวนของสภาพอากาศและฤดูกาลไม่สามารถควบคุมได้

 

 

วิธีการดำเนินการ

 

1.    คัดเลือกที่ดินที่มีศักยภาพและเอื้อต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ ตามทำเลที่ตั้ง และภูมิประเทศ โดยสอดคล้องกับ

ภูมิอากาศ และคัดแบ่งแปลงให้เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย  หรือกลุ่มทุนภาคอุตสาหกรรมการเกษตร  เช่น       แปลงที่ดินขนาดเนื้อที่   5 -10 ไร่  เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อการเพาะปลูกแบบพอเพียงแปลงที่ดินขนาดเนื้อที่ 10-50   ไร่ เหมาะสำหรับเกษตรกรรายกลาง/นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนตามมาตรฐาน แปลงที่ดินขนาดเนื้อที่ มากกว่า 50 ไร่ เหมาะสำหรับกลุ่มทุนภาคเกษตรอุตสาหกรรม/นักลงทุนรายใหญ่

2.    กำหนดราคาขายจำหน่ายทรัพย์เป็นราคาพิเศษโดยคำนึงถึงต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการถือครองและกำไร

3.    บสก. จะจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นทางวิชาการ  ในส่วนของการเพาะปลูก การบำรุงรักษา และอื่น ๆ ที่จำเป็น

4.    ประสานงานกับ ธกส. เพื่อให้การสนับสนุนสินเชื่อ /พร้อมเงินลงทุนในการซื้อทรัพย์สินและเพาะปลูกพืช

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท