งานสัมมนา ย้อนกลับ
โครงการสัมมนา Custom Union VS Free Trade Area ใครได้ผลประโยชน์
20 พ.ย. 2558

โครงการสัมมนา Custom Union VS Free Trade Area ใครได้ผลประโยชน์

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558เวลา 13.00-17.00 น.

.ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

จัดโดย

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

บริษัท เบสท์โฟร์ มีเดีย จำกัด

 

หลักการและเหตุผล

การก้าวเข้าสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN Economics Community : AEC อย่างเป็นทางการของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศกำลังจะเกิดขึ้นภายในปลายปี 2558 นี้ โดยองค์ประกอบของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในทางทฤษฎีนั้นมีอยู่ 5 ลักษณะด้วยกัน หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือการรวมตัวกันในลักษณะที่เรียกว่า “สหภาพศุลกากร” หรือ Custom Union ซึ่งเป็นการรวมตัวกันที่มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นจากการรวมตัวแบบ FTA หรือ “ข้อตกลงการค้าเสรี” หมายถึง การลดกำแพงภาษีจนกระทั่งไม่มีกำแพงภาษีระหว่างประเทศสมาชิกในสหภาพศุลกากร หรือที่เรียกว่า “เขตปลอดภาษี” และการกำหนดให้ใช้ภาษีศุลกากรในอัตราเดียวกันกับทุกประเทศนอกกลุ่มสหภาพศุลกากร

ที่ผ่านมานับแต่มีการเปิดการค้าประเทศไทยมีการค้าขายกับประเทศในกลุ่มอาเซียนมาโดยตลอด และมีมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นสัดส่วนที่สำคัญของ GDP ประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2557 มีมูลค่าสูงถึง 261,543.19 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการรวมตัวของอาเซียนภายใต้เงื่อนไขของ Custom Union ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความรู้และความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว เพื่อนำมาสู่การกำหนดหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรวมตัวในรูปแบบประชาคมเศรษฐกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อประเทศสมาชิก และประเทศคู่ค้ารวมถึงกลุ่มการค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นของ  “Custom Union” ให้เข้าไปสู่การรับรู้ของภาคธุรกิจและภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับรูปแบบการค้า การลงทุน และกรอบภาษีหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ 
 3. เพื่อปลุกกระแสให้ภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และภาคประชาชนชาวไทยตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากยิ่งขึ้น และสามารถปรับตัวเพื่อรองรับกรอบนโยบายการค้าภายใต้รูปแบบ  “Custom Union” ได้

 

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เวลา 12.00 – 16.00 น.

ณ.ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. ฯพณฯ วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 2. นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
 3. นางอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 
 4. นายฤทธิ์  ศยามานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงิน การคลังระหว่างประเทศกระทรวงการคลัง 
 5. ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์  ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง  

 

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย

 1. ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน ด้านการค้า การลงทุน และภาษีศุลกากร
 2. นักธุรกิจและนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ
 3. นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่  12 พฤศจิกายน  2558 ณ  ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

12.00 - 13.00 น.     ลงทะเบียน

13.00 - 13.05 น.     นายอุดม  จีระวิวิธพร  รองประธานกรรมการบริหาร

                              บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด กล่าวรายงาน  

13.05 - 13.45 น.     ฯพณฯ วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

                               กล่าวเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ

                               “ Free Trade Area vs Customs Union  กับรูปแบบความร่วมมือของอาเซียน”

13.45 -13.50 น.       มอบของที่ระลึกและร่วมถ่ายภาพบนเวที

13.50 -14.00 น.      ชา/กาแฟ อาหารว่าง

14.00 - 15.45 น.      การเสวนา “ AEC  กับ Free Trade Area  หรือ Customs Union

                               แบบไหนจะให้เป็นประโยชน์มากกว่ากัน”

                               -  นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 

                               -  นางอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 

                               -  นายฤทธิ์  ศยามานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงิน การคลังระหว่างประเทศ  กระทรวงการคลัง 

                               -  ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์  ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง    

                               -  นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ     (ดำเนินรายการ)

15.45 – 16.00 น.    ผู้ร่วมสัมมนาซักถามและแสดงความคิดเห็น

16.00 น.                 จบการสัมมนา

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

 

 

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท