งานสัมมนา ย้อนกลับ
โครงการสัมมนาขยะ “การจัดการ Vs วาระแห่งชาติ
29 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาขยะ “การจัดการ Vs วาระแห่งชาติ ”

วันที่  20 มิถุนายน 2559  เวลา 13.00-16.30 น.
ณ. ประชุม  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย​ถ่ายทอดสดทาง อปท.ทีวี นิวส์ ผ่าน APPLICATION APPXIMUM​

จัดโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์​

 

 

หลักการและเหตุผล

การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในแต่ละปี  เป็นผลให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง  ส่งกลิ่นเหม็น  กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและ สุขภาพจิตของประชาชนโดยตรง อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในภาพรวม   ดังนั้นภาระในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชน จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ  ตั้งแต่การจัดเก็บ การคัดแยกขยะ การขนย้าย และการจัดหาสถานที่กำจัดขยะด้วยวิธี การฝังกลบ หรือเผาทำลาย 

ขณะที่กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาขยะ โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เร่งแก้ไขปัญหาขยะและหาแนวทางการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของประเทศ  พร้อมศึกษาแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการแก้ปัญหาขยะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกวิธี

แต่เนื่องจากในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังขาดความพร้อมทั้งด้านงบประมาณเทคโนโลยี และบุคลากรที่ชำนาญ เพื่อการบริหารจัดการขยะในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ไม่มีประสิทธิภาพ   อีกทั้งยังประสบปัญหาในการจัดหาสถานที่กำจัดขยะ ในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากถูกประชาชนต่อต้าน ด้วยหวั่นเกรงว่าชุมชนของตนจะได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษในการกำจัดขยะ

การบริหารจัดการปัญหาขยะ จึงไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถดำเนินการได้โดยง่าย จำเป็นจะต้องเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อจัดการปัญหาขยะอย่างบูรณาการร่วมกัน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนในพื้นที่

2. เพื่อแสวงหาทางออกและนำเสนอรูปแบบที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ขาดความพร้อมในการจัดหาสถานที่กำจัดขยะด้วยวิธีการต่างๆ

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตามที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะให้แต่และท้องถิ่นบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของตนเอง

 

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันที่  20 มิถุนายน 2559  เวลา 13.00 – 16.30 น
ณ. ประชุม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง อปท.ทีวี นิวส์ ผ่าน APPLICATION APPXIMUM

 

วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ

1. นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

2. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4. ตัวแทนจากนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ

5. ตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ด าเนินการเรื่องขยะ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาค หรือ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) 

 

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย

1. ผู้บริหาร/ผู้แทน จากองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ เทศบาล) ทั่วประเทศ

2. ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่  12 พฤศจิกายน  2558 ณ  ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

12.00 - 13.00 น.   ลงทะเบียน 

13.00 - 13.15 น.  กล่าวต้อนรับโดย คุณเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

13.15 – 13.45 น.  ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ สุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

13.45 – 15.45 น.  เสวนา เรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย” โดย

คุณจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คุณสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุ มมลพิษ 

คุณสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คุณวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 

คุณจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

ดำเนินรายการ โดย คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ 

15.45 – 16.10 น. โครงการแปลงขยะเป็นพลังงาน(Waste to Energy) โดยคุณพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

16.10-16.30 น.    ถาม-ตอบ ข้อเสนอแนะ

16.30 น.            ปิดการสัมมนา

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

 

 

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท