งานสัมมนา ย้อนกลับ
งานโครงการสัมมนา ทิศทางเหษตรไทยในปี52
19 พ.ย. 2558

งานโครงการสัมมนา “ทิศทางเหษตรไทยในปี52 ”
ชื่องาน : สัมมนาทิศทางเกษตรในปี2552 "โอกาสเกษตรไทยในวิกฤติเศรษฐกินโลก"

 

ลักษณะงาน :งานสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ,วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร
เวลา และ สถานที่ :
วัตถุประสงค์ :    

1. เพื่อให้เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรได้ทราบถึงทิศทางเกษตรไทยในปี 2552 และเกิดการตื่นตัวที่จะปรับกลยุทธ์การผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสม

2.เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร ในการร่วมกันนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ทิศทางการเกษตร และนำเสนอแนวทางที่ควรปฏิบัติ

หรือร่วมมือกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้กับภาคการเกษตร

3.เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

4.เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้ว่างงาน และต้องการกลับเข้าสู่ภาคการเกษตร

ผู้เข้าร่วมงาน:    จำนวน 500 ท่าน
ผุ้มีเกียรติภายในงาน :   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษหัวข้อ นโยบายรัฐกับการส่งเสริมภาคการเกษตร

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บรรยายพิเศษหัวข้อ ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทย : ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน

คุณเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย บรรยายพิเศษสถานการณ์ปัจจัยการผลิตพืช

เป็นต้น

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท