งานสัมมนา ย้อนกลับ
โครงการ สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 8
19 พ.ย. 2558

โครงการ  “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 8”

High  School  Band Contest 2014

ชิงถ้วยรางวัล

ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

 

ลักษณะของโครงการ

จัดการแข่งขันประกวดวงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  พร้อมทุนการศึกษา

จัดประกวด  วัน / เวลา / สถานที่

รับสมัคร        วันที่  1  มีนาคม  2557  –  20  เมษายน  2557  รับสมัครวงดนตรี

สถานที่  Talk of the town organizer  ที่อยู่ 36 ถ.ราษฎร์ยินดี ซอย 6 ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

รอบที่  1       ประกวดรอบคัดเลือก 20 วง ณ. โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557

รอบที่  2        รอบชิงชนะเลิศ  ณ.ห้องแกรนด์บอลรูม    ชั้น  8  โรงแรม ลี การ์เดนส์  พลาซ่า  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ในวันพฤหัสบดีที่  29 พฤษภาคม  2557  ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  (NBT) เวลา 14.30-16.00 น.

ผู้เข้าร่วมการประกวด

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากสถาบันการศึกษาต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้

เงินรางวัลชนะการประกวดวงดนตรีสตริง

1.ชนะเลิศ                                เงินรางวัล                    20,000             บาท

2.รองชนะเลิศอันดับ 1                        เงินรางวัล                    10,000             บาท

3.รองชนะเลิศอันดับ 2                        เงินรางวัล                      5,000             บาท

4.รองชนะเลิศอันดับ 3                        เงินรางวัล                     2,000             บาท

หลักการและเหตุผล

คณะผู้จัดโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะเยาวชนใน  3  จังหวัดภาคใต้    ซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมากขึ้นเป็นลำดับ  ซึ่งภาครัฐบาลได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน  โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง คณะผู้จัดโครงการได้คิดหาวิธีการและแนวทางที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เยาวชน จึงเห็นควรส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมโดยนำวิชาความรู้ด้านสาขาวิชาดนตรีและให้รู้จักคิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์นำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเป็นการแสดงออกผ่านกิจกรรมที่ถูกต้อง เป็นผลดีต่อตนเองและสังคมโดยรวม

ดังนั้น ตามที่ทางคณะผู้จัดโครงการและหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข” 7 ครั้งที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นการจัดการประกวดการแข่งขันวงดนตรีเยาวชนชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา คณะผู้จัดได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความสนใจจากเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครอง  ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดงานเห็นถึงประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งในชื่อ โครงการ “ สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 8 ” เพื่อให้เป็นเวทีกิจกรรมการแสดงออกของเยาวชน โดยมุ่งเน้นการร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ  เน้นให้รู้ถึงความสำคัญของความสามัคคี  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และหารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเยาวชนให้เกิด  “ภูมิคุ้มกัน”  ต่อเยาวชนและสังคมโดยรวมของประเทศ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อตนเองและรู้จักการร่วมทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ฝึกให้เป็นผู้นำที่ดีต่อสังคมอันจะส่งผลดีต่อเยาวชนในภาคใต้และสังคมโดยรวมในอนาคต
  2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นต่อสังคมเยาวชนในการแสดงออกด้วยวิธีที่ถูก ต้องและสร้างสรรค์  เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
  3. เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่สามารถจูงใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งมอมเมายั่วยุต่างๆ  จากแหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาของสังคม  โดยเฉพาะปัญหาของเยาวชนใน  3  จังหวัดภาคใต้
  4. เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาดนตรีเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือประกอบเป็นวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
  5. เพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในกลุ่มเยาวชน สถาบันการศึกษาแต่ละสถาบันอันจะก่อให้เกิดความรักและเข้าใจที่ดีต่อกัน ลดช่องว่างทางสังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  ที่แตกต่างกันในท้องถิ่น และนำ ไปสู่ความปรองดอง  ความสามัคคีในท้องถิ่น  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้
  6. เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีความรู้สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่น  ให้เกิดความรักท้องถิ่น  ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสังคม
  7. เพื่อให้รู้ถึงความรู้รักสามัคคี  การเสียสละและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะจะนำมาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในประเทศชาติ
  8. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เป็นทุนการศึกษาและนำไปพัฒนาค่ายฝึกอบรมเยาวชนจาก  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนการดำเนินงาน

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้  เพื่อให้จัดส่งวงดนตรีเข้ารับการประกวดแข่งขัน

2. ติดตามประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ  เพื่อขออนุญาตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ  ของโครงการฯ

3. ดำเนินการด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์  โครงการ  “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข”   อย่างต่อเนื่องจนถึงรอบชิงชนะเลิศ

4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  โปสเตอร์  แผ่นพับ  ใบปลิว  ป้ายผ้า  บัตรเข้าชม  และสื่อโฆษณาต่างๆ  เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

5. ประสานงานให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์งาน

6. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2557  ถึง วันที่  20 เมษายน  2557         และให้คณะกรรมการคัดเลือก / ตัดสิน  ทำการคัดเลือกหลังวันปิดรับ         สมัคร  เหลือวงดนตรีประมาณ  20  วง

7. จัดให้มีการคัดเลือก / ตัดสิน  โดยการแสดงของวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบ ในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557  ณ.โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  คัดเลือกให้เหลือวงดนตรีจำนวน 4 วง เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557   ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา โดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) เวลา 14.30-16.00 น.

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท