ข่าวกิจกรรม ย้อนกลับ
การจัดประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 และการจัดงาน วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556
19 พ.ย. 2558

การจัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556” และการจัดงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556”

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีลักษณะของนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมอบรางวัลให้แก่ผลงานนวัตกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยที่สามารถสร้างนวัตกรรมต่างๆ ได้จนประสบผลสำเร็จ ซึ่งการสนับสนุนของท่านนับเป็นบทบาทสำคัญยิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยและหน่วยงานต่างๆ ของประเทศ เห็นความสำคัญของนวัตกรรม และเกิดความตื่นตัวที่จะสร้างให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในองค์กรต่อไป โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ”    (5 ตุลาคม) ของทุกปี

สำหรับปีนี้ สำนักงานฯ กำหนดจัดการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556” และการจัดงาน   “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556” ขึ้นเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันขึ้น โดยจะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมมอบรางวัลนวัตกรรมในวันนวัตกรรมแห่งชาติ           (5 ตุลาคม 2556) โดยในงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนแรก นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงได้รับการเทิดพระเกียรติให้เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แกล้งดิน” ในเขตจังหวัดนราธิวาส

และนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจากนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” เป็นผลงานในระดับบริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐ “รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย” เป็นผลงานในระดับนิสิตนักศึกษา “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” เป็นผลงานในระดับบริษัท “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม” เป็นผลงานในระดับบริษัท เป็นต้น

ส่วนที่สอง พิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย

  • พิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ซึ่งจัดประกวดโดยหน่วยงานภาครัฐ และสมาคม ได้แก่

- “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” (National Innovation Awards) จัดประกวดโดยสำนักงานฯ

- “รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย” (Thailand Innovation Awards) จัดประกวดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม” (Design Innovation Contest) จัดประกวดโดยสำนักงานฯ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

- “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” (Thai Rice Innovation Awards) จัดประกวดโดยมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

  • พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมซึ่งจัดประกวดโดยภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน อาทิ

- “SCG Power of Innovation” จัดประกวดโดย SCG

- “TRUE Innovation Awards” จัดประกวดโดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- “Mitr Phol Innovation Awards” จัดประกวดโดย กลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท