ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
โครงการสานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุขครั้งที่ 14
30 ก.ค. 2563

โครงการ
“สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุขครั้งที่ 14”
High School Band Contest 2020

ชิงถ้วยรางวัล
         ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

ลักษณะของโครงการ
         จัดการแข่งขันประกวดวงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ  พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดการจัดประกวด ตามวัน / เวลา / สถานที่ ดังนี้
         รับสมัครวันที่  1 มิถุนายน 2563  – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รับสมัครวงดนตรี
         สถานที่ Talk of the town organizer  ที่อยู่ 36 ถ.ราษฎร์ยินดี ซอย 6 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
         รอบที่  1    ประกวดรอบคัดเลือก โดยคัดเลือกวงดนตรีเพื่อผ่านเข้ารอบจำนวน 4 วง จากวงดนตรี 20 วง ที่สมัครเข้าประกวด ณ. ลาน-กลาง-เมือง ชั้น 3 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
         รอบที่  2    ประกวดรอบชิงชนะเลิศ โดยคัดเลือกจากวงดนตรี 4 วง ที่ผ่านเข้ารอบในรอบที่ 1 ณ. ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) เวลา 14.30-16.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ผู้เข้าร่วมการประกวด
         เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จากสถาบันการศึกษาต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษา 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัด สงขลา,สตูล,ยะลา,ปัตตานี และ นราธิวาส

เงินรางวัลชนะการประกวดวงดนตรีสตริง
         1. ชนะเลิศ                       เงินรางวัล        20,000 บาท
         2. รองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัล        10,000 บาท
         3. รองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัล          5,000 บาท
         4. รองชนะเลิศอันดับ 3      เงินรางวัล          2,000 บาท

แผนการดำเนินงาน
         โครงการ  “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุขครั้งที่ 14”  High  School  Band Contest 2020

หลักการและเหตุผล
         ทางคณะผู้จัดโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะเยาวชนใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อน เรื้อรังและยากต่อการแก้ไขหากไม่ได้รับความร่วมมือกันจากทุกฝ่าย อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเยาวชนที่มีความสามารถแต่ยังขาดโอกาส เป็นต้น  ซึ่งภาครัฐได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง คณะผู้จัดโครงการได้คิดหาวิธีการและแนวทางที่เหมาะสม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาอีกแรงและเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแบบอย่างที่ดีต่อสังคมในหมู่เยาวชน จึงเห็นควรส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างหันมาทำกิจกรรมโดยนำวิชาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาแสดงออกในสังคม  ทำให้เกิดการรู้จักคิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ในความสามารถที่ตนถนัดและนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเป็นการแสดงออกผ่านกิจกรรมที่ถูกต้อง เป็นผลดีต่อตัวเยาวชนเองและต่อสังคมโดยรวม
         ดังนั้น ตามที่ทางคณะผู้จัดโครงการและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการจัดโครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข”13 ครั้งที่ผ่านมาซึ่งเป็นการจัดการประกวดการแข่งขันวงดนตรีเยาวชนชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา คณะผู้จัดได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนสาขาต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความสนใจจากเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครอง ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดงานเห็นถึงประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งในชื่อ โครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 14” เพื่อให้เป็นเวทีกิจกรรมการแสดงออกของเยาวชน โดยมุ่งเน้นการร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เน้นให้รู้ถึงความสำคัญของความสามัคคีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และหารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเยาวชนให้เกิด“ภูมิคุ้มกัน”ต่อเยาวชนและสังคมโดยรวมของประเทศ

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รู้จักการร่วมกันทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ สร้างเสริมความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน เกิดการตกผลึกทางความคิด และสร้างให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างมีระบบ มีแบบแผน
         2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในหมู่เยาวชนให้เกิดการแสดงออกด้วยกิจกรรมที่ถูกต้องและสร้างสรรค์  เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องแก่เยาวชนในรุ่นต่อไป ทั้งยังเสริมสร้างรากฐานที่ดีต่อสถาบันครอบครัวในส่วนของการใช้เวลาว่างร่วมกันและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในระดับต่อไป
         3. เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่สามารถจูงใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ความรุนแรงและสิ่งมอมเมายั่วยุต่างๆ จากแหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาของสังคม แม้เยาวชนจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรมแต่หากเยาวชนได้มีกิจกรรมที่ลดเวลาว่างลง จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้   โดยเฉพาะปัญหาของเยาวชนในท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง  
         4. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถด้านดนตรีของเยาวชนที่มีความสนใจด้านดนตรีอยู่แล้วหรือที่เพิ่งเริ่มสนใจ เสริมสร้างให้เกิดประสบการณ์ เพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการประกอบเป็นวิชาชีพได้ในอนาคตต่อไป
         5. เพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในกลุ่มเยาวชน สถาบันการศึกษาแต่ละสถาบันอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความเข้าใจที่ดีต่อกัน ลดช่องว่างทางสังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  ที่แตกต่างกันในท้องถิ่นและนำไปสู่ความรัก ความปรองดอง  ความสามัคคีในท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่างให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
         6. เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจให้เยาวชนมีความรู้สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่นของตน ก่อให้เกิดความรักท้องถิ่น ไม่ก่อให้เกิดปัญหาให้กับสังคมของตน
         7. เพื่อให้รู้ถึงความรู้รักสามัคคี  การเสียสละและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะจะนำมาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในประเทศชาติ   
         8. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เป็นทุนการศึกษาและนำไปพัฒนาค่ายฝึกอบรมเยาวชนจาก  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนการดำเนินงาน
         1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้จัดส่งวงดนตรีเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
         2. ติดตามประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ  ของโครงการฯ
         3. ดำเนินการด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์  โครงการ“สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 14”อย่างต่อเนื่องจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
         4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  โปสเตอร์  แผ่นพับ  ใบปลิว  ป้ายผ้า  บัตรเข้าชม  และสื่อโฆษณาต่างๆ  เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
         5. ประสานงานให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์งาน
         6. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563  ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยให้คณะกรรมการทำการตัดสินคัดเลือกวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบหลังวันปิดรับสมัคร  ซึ่งจะทำการคัดเลือกให้เหลือวงดนตรีที่ผ่านเข้าประกวด     จำนวน 20 วง โดยทำการคัดเลือกจากdemo ที่ผู้ประกวดส่งเข้ามา
         7. จัดประกวดแข่งขันวงดนตรีรอบที่ 1 โดยคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกจากการแสดงของวงดนตรี 20 วง จากรอบ demo ใน วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ.ลาน-กลาง-เมือง ชั้น 3 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา คัดเลือกให้เหลือวงดนตรีจำนวน 4 วง เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ.ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) เวลา 14.30-16.00 น.

ภาพบรรยากาศ การประกวดครั้งที่ 14

ภาพบรรยากาศ การประกวดครั้งที่ 1-13

ภาพบรรยากาศ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนในสวนสัตว์สงขลา

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท